Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO, jest ARBET Investment Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Olsztynie, adres: 10-424 Olsztyn, ul. Budowlana 3. Kontakt w sprawach bezpośrednio związanych z przetwarzaniem danych osobowych – e.piorkowska@arbet.olsztyn.pl   

 

2. CEL i CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

 

L.p. Źródło informacji Cel przetwarzania – podstawa prawna Czas przetwarzania
DANE KANDYDATÓW DO PRACY
1. Dane pozyskane od kandydatów
 • rekrutacja oraz przyszłe rekrutacje - art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”
przez okres rekrutacji i przyszłych rekrutacji.
DANE PRACOWNIKÓW
2. Dane pozyskane od kandydatów w procesie rekrutacji
 • zatrudnienie, naliczanie i wypłata wynagrodzeń, przyznawanie świadczeń socjalnych - art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”
 • w celu objęcia ubezpieczeniem – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) „RODO”.
50 lat.
DANE KLIENTÓW
3. Formularz kontaktowy na stronie internetowej
 • zawarcie i realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”;
 • marketing i promocja produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej - art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”;
 • udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji - art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”;
 • wewnętrzne cele administracyjnych – prowadzenie statystyk, raportowanie, badanie satysfakcji Klientów - art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”.
 • przez okres wymagany przepisami prawa;
 • okres w oparciu o uzasadniony interes administratora;
 • w przypadku marketingu i promocji produktów do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Formularz reklamacji na stronie internetowej
 • realizacja usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej - art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”;
 • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów - art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”.
 • okres w oparciu o uzasadniony interes administratora.
5. Dane otrzymywane podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, korespondencji w ramach formularzy elektronicznych
 • zawarcie i realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”;

 • marketing i promocja produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej - art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”;

 • udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji - art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”;

 • wewnętrzne cele administracyjnych – prowadzenie statystyk, raportowanie, badanie satysfakcji Klientów - art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”.

 • przez okres wymagany przepisami prawa;
 • okres w oparciu o uzasadniony interes administratora;
 • w przypadku marketingu i promocji produktów do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych umowach, otrzymane od członków grupy kapitałowej ARBET
 • realizacja zawartej umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”;
 • bieżący kontakt w związku z zawartą umową lub w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia - art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”;
 • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych - art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO” (w związku z przepisami podatkowymi);
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”;
 • marketing i promocja produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej - art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”;
 • wewnętrzne cele administracyjne – prowadzenie statystyk, raportowanie, badanie satysfakcji Klientów - art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”.
 • przez okres wymagany przepisami prawa;
 • okres w oparciu o uzasadniony interes administratora.
DANE NAJEMCÓW LOKALI
7. Dane pozyskane od najemców
 • realizacja zawartej umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”;

 • bieżący kontakt w związku z zawartą umową lub w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia - art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”;

 • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych - art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO” (w związku z przepisami podatkowymi);

 • dochodzenie ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”;

 • marketing i promocja produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej - art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”;

 • wewnętrzne cele administracyjne – prowadzenie statystyk, raportowanie, badanie satysfakcji Klientów - art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”.

 • przez okres wymagany przepisami prawa;

 • okres w oparciu o uzasadniony interes administratora.

DANE WŁAŚCICIELI LOKALI
8. Dane pozyskane od właścicieli lokali lub otrzymane od członków grupy kapitałowej ARBET
 • realizacja zawartej umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”;

 • bieżący kontakt w związku z zawartą umową lub w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia - art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”;

 • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych - art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO” (w związku z przepisami podatkowymi);

 • dochodzenie ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”;

 • marketing i promocja produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej - art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”;

 • wewnętrzne cele administracyjne – prowadzenie statystyk, raportowanie, badanie satysfakcji Klientów - art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”.

 • przez okres wymagany przepisami prawa;
 • okres w oparciu o uzasadniony interes administratora;
 • w przypadku marketingu i promocji produktów do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
DANE KONTRAHENTÓW I INNYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z ADMINISTRATOREM
9. Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych umowach lub otrzymane od członków grupy kapitałowej ARBET
 • wykonanie zawartej umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”;
 • bieżący kontakt wynikający z zawartej umowy lub z podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia - art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”;
 • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych - art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”;
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”;
 • wewnętrzne cele administracyjne – prowadzenie statystyk, raportowanie - art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”.
 • przez okres wymagany przepisami prawa;
 • okres w oparciu o uzasadniony interes administratora.

 

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 2 mogą być:
a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
c) spółki powiązane z Administratorem – spółki z grupy kapitałowej;
d) podmioty współpracujące z administratorem w zakresie obsługi gwarancyjnej i usunięcia reklamacji;
e) podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa;
f) odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne, towarzystwa ubezpieczeniowe

 

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

5. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY:

 1. Prawo dostępu do treści danych;
 2. Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych;
 3. Prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do przenoszenia danych;

 

6. REALIZACJA PRAW

Aby zrealizować swoje prawa należy skontaktować się z Administratorem:

 

7. SKARGA NA OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.